ການຊຸມນຸມຂອງນັກຮຽນ | ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍ ຫງວຽນ

 

ການຊຸມນຸມດ້ານສິລະປະການຕໍ່ສູ້

 ຝຶກອົບຮົມສຸຂະພາບສໍາລັບນັກສຶກສາ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອເກັບກໍາເອົາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກັບສິລະປະດ້ານການຕໍ່ສູ້ຮ່ວມກັນ.

ການຊຸມນຸມເພື່ອແບ່ງຄວາມສຸກ 

- ເຊື່ອມຕໍ່ກັບນັກສຶກສາທີ່ຮັກກິດຈະກໍາການເຮັດວຽກງານອາສາສະຫມັກ;ສ້າງພື້ນທີ່ຫຼິ້ນສໍາລັບນັກຮຽນ.

- ຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນການຮຽນຮູ້ເລື້ອຍໆ,ການພັດທະນາຄວາມສາມັກຄີ,ແລະການແບ່ງປັນລະຫວ່າງສະມາຊິກໃນກຸ່ມຊຸມນຸມ.

ການຊຸມນຸມດ້ານວິທະຍາສາດສີຂຽວ 

- ຈັດກິດຈະກໍາໂຄສະນາເພື່ອສະພາບແວດລ້ອມສີຂຽວ,ສະອາດແລະສວຍງາມ.

- ຈັດກິດຈະກໍາອອກແຮງງານໃຫ້ສະມາຊິກທີ່ເຂົ້າໃນການຊຸມນຸມ.

ການຊຸມນຸມດ້ານການສື່ສານ 

ເຜີຍແຜ່ກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນ,ສະຫະພັນ;ຖ່າຍຮູບແລະຂຽນຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆເພື່ອສ້າງສຸຂະພາບທີ່ດີ,ສະຖານທີ່ຫຼິ້ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະຕື່ນເຕັ້ນ,ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນຮູ້ແລະການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບນັກສຶກສາແລະສະມາຊິກຊາວຫນຸ່ມ.

ການຊຸມນຸມດ້ານນັກກົດໝາຍທີ່ຍັງນຸ່ມ 

ສ້າງພື້ນທີ່ຫຼິ້ນສໍາລັບນັກສຶກສາທຸກຄົນ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກສຶກສາຂອງຂະແໜ່ງກົດຫມາຍ,ລວມທັງການທົດລອງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາຢ່າງໄວວາ.

ການຊຸມຸນຸມດ້ານພາສາອັງກິດ 

- ສະເຫນີສະຖານທີ່ຫຼິ້ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບນັກສຶກສາ,ການເກັບກໍາຜູ້ທີ່ຮັກດ້ານພາສາອັງກິດແລະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປັບປຸງພາສາຕ່າງປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

- ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສໍາລັບການສຶກສາທີ່ແລກປ່ຽນແລະປະຕິບັດພາກພາສາອັງກິດ.

- ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຊີວິດແລະສຸຂະພາບຂອງນັກສຶກສາ.

- ຊ່ວຍສະມາຊິກໃນກຸ່ມຊຸມນຸມໃຫ້ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສື່ສານ.

ການຊຸມນຸມອາສາສະໝັກຮັກສາດ້ານຄວາມປອດໄພ

 ສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາຂອງສະຫະພັນ,ພາລະກິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ,ແລະຄວາມປອດໄພຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ;ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານອາສາສະຫມັກ.

ການຊຸມນຸມຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

- ສະຫນັບສະຫນູນສະຫະພັນຊາວຫນຸ່ມໃນການວາງແຜນແລະຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆສໍາລັບນັກສຶກສາ.

- ສະຫນັບສະຫນູນອົງການຈັດຕັ້ງໂຄງການສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແລະສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ.

ການບໍລິຈາກເລືອດຂອງຊາວຫນຸ່ມ 

 ຫນຶ່ງຢົດເລືອດໃຫ້ຫນຶ່ງໃນຊີວິດ.ສະໂມສອນບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ຂະຫຍາຍພັນທະກິດແລະກະຕືລືລົ້ນໃຫ້ນັກສຶກສາຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອບໍລິຈາກເລືອດຫຼາຍພັນຢົດ.