ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ | ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍ ຫງວຽນ