ໂຄງການ | ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍ ຫງວຽນ

ໂຄງການຕ່າງໆ, 2011 - 2017

 
ປະເພດ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ທຶນ NAFOSTED 1 2 1 2 - 3 1
ລະດັບ MOET 1 - 1 4 1 3 5
ລະດັບ TNU 18 16 13 10 13 11 12
ລະດັບ TNUS 42 13 5 5 7 4 9
ໂຄງການນັກຮຽນ 71 73 54 66 111 65 56