ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ | ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍ ຫງວຽນ

2002

ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ - ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ້າຍງວຽນ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ. 
 • ພະນັກງານ 53 ຄົນ (ປະລິນຍາເອກ ມີ 6 ຄົນ, ອາຈານມີ 19 ຄົນ)
 • ມີ 5 ຫູັກສູດປະລິນຍາຕີ

2006

ຄະນະນີ້ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ ຄະນະທໍາມະຊາດແລະວິທະຍາສາດສັງຄົມ - ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ້າຍງວຽນ.
 • ພະນັກງານ 139 ຄົນ (ມີຮອງສາດສະດາຈານ 3 ຄົນ, ປະລິນຍາເອກ 5 ຄົນ, ອາຈານ 39 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 81ຄົນ)
 • ມີ 8 ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ

2008

ຄະນະໄດ້ຖືກຍົກລະດັບເປັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍງວຽນ.
 •  ພະນັກງານມີ 205 ຄົນ (ມີຮອງສາດສະດາຈານ 3 ຄົນ, ປະລິນຍາເອກ 11 ຄົນ, ອາຈານ 67 ຄົນ)
 •  ມີ 12 ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ

2012

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍງວຽນ ສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງການກໍ່ຕັ້ງ.
 • ພະນັກງານ ມີ 297 ຄົນ (ມີພະນັກງານຄູ 205 ຄົນ,ຮອງສາດສະດາຈານ 6 ຄົນ, ປະລິນຍາເອກ 58 ຄົນ, ອາຈານ 138 ຄົນ, ແລະ ປະລິນຍາເອກ 63 ຄົນຜູ້ສະຫມັກ)
 • ມີ 13 ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ແລະ 4 ຫູັ້ກສູດເໜືອມະຫາວິທະຍາໄລ

2017

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍງວຽນ ສະຫລອງຄົບຮອບ 15 ປີ.
 • ພະນັກງານມີ 336 ຄົນ (ມີ 1 ອາຈານ, ຮອງສາດສະດາຈານ 5 ຄົນ, ປະລິນຍາເອກ 69 ຄົນ, ອາຈານ 194 ຄົນ)
 • ມີປະລິນຍາຕີ 20 ຄົນ, ອາຈານ 7 ຄົນ, ແລະ ສາດສະດາຈານ 3 ຄົນ.

2018

  ຄົບຮອບ 16 ປີ ພອ້ມການປ່ຽນແປງແລະກໍ່ຕັ້ງຄະນະໃໝ່ເພີ່ມເຕີມ
 • ກໍ່ຕັ້ງ ຄະນະ ທອ່ງທ່ຽວ
 • ຄະນະ ວິທະຍາສາດ ສີ່ງແວດລອ້ມແລະໜວ່ຍໂລກ ໄດ້ລົງມະຕິຕົກລົງປ່ຽນຊື່ເປັນ ຄະນະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແລະສີ່ງແວດລອ້ມ
 • ມີພະນັກງານ 320 ຄົນ (1 ສດຈ, 8 ຮອງ ສດຈ, 81 ປະລິນຍາເອກ, 173 ປະລິນຍາໂທ)

 • ຂະແໜງລະດັບປະລິນຍາຕີ 31 ຂະແໜງ, 7 ຂະແໜງ ປະລິນຍາໂທ, 3 ປະລິນຍາເອກ

 

 
 •