ລະບົບການຈັດອັນດັບ | ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍ ຫງວຽນ

 

ສັດສ່ວນ ສັດສ່ວນ ECTS ຄວາມຫມາຍ
8.5 - 10.0 A

ດີເລີດທີ່ມີກຽດສັກສີ / ດີເລີດ

7.0 - 8.4 B ດີ
5.5 - 6.9 C ພໍໃຊ້
4.0 - 5.4 D ປານກາງ
< 4.0 F ຕົກ

 * ສັດສ່ວນ ECTS ຂອງນັກຮຽນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະການຝຶກອົບຮົມ, ຫວຽດນາມ (17 / VBHN-BGDDT 15.5.2014).